POGOJI UPORABE

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA 
za najem in koriščenje hotelskih kapacitet  - GRAND PLAZA HOTEL

****T&C sporočilnem oknu ob plačilu storitve preko spletne strani so drugačne (cancellation,...)

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Ti Splošni pogoji in navodila za najem in koriščenje hotelskih kapacitet, to je najem/uporaba hotelskih sob, kongresnih dvoran in sejnih sob (v nadaljevanju: Splošni pogoji) so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Zlatarna Celje, d. o. o., Poslovna enota GRAND PLAZA HOTEL, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana, mat. št.: 5048192091, davčna št.: SI 23281715 (v nadaljevanju: ponudnik) in oseba, ki je oddala naročilo za najem hotelskih kapacitet ali drugih ponudnikovih storitev (v nadaljevanju: gost) in veljajo za najem ter koriščenje hotelskih kapacitet v hotelu Grand Plaza Hotel in ostalih storitev ponudnika.
1.2. »Gost« je vsaka oseba, ki je oddala veljavno naročilo za koriščenje/najem ponudnikovih storitev v ustni, pisni ali elektronski obliki (v nadaljevanju rezervacija ali naročilo), opravlja najem, uporabila ponudnikovo storitev, ali je izvedla plačilo storitev. Za gosta velja tudi vsaka tretja oseba, ki je oddala naročilo za drugega.
1.3. Gost z oddajo rezervacije ali uporabo storitev soglaša, da ga zavezujejo ti splošni pogoji in potrjuje, da je z vsebino splošnih pogojev ob oddaji rezervacije v celoti seznanjen in jo razume. S splošnimi pogoji se lahko gost seznani tudi na spletnem naslovu www.grandplazahotel.si in recepciji hotela.
1.4. Informacije, ki jih glede svojih storitev ponudnik objavlja na spletnih straneh ter brošurah in drugem promocijskem gradivu, predstavljajo vabilo k dajanju ponudb in ponudnika ne zavezujejo. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica objavljenih informacij. 
1.5. Splošni pogoji veljajo za vse storitve ponudnika, ki poleg najema hotelske sobe, sejne sobe, konferenčne dvorane, storitve restavracije, bara, organizacije dogodkov ter druge storitve ponudnika, zajemajo še dodatne storitve ali ugodnosti,  za vse pa se uporablja skupen izraz »storitve«.
1.6. Sestavni del teh splošnih pogojev je tudi vsakokrat veljavni cenik storitev ponudnika.
1.7. Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
•    identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra), 
•    kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), 
•    bistvene značilnosti blaga oziroma storitev,
•    končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, in stroški prevoza ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga, storitve ali digitalne vsebine ni mogoče izračunati vnaprej (slednje zlasti velja za naložbeno zlato katerega vrednost je odvisna od borzne cene). Cene morajo biti jasno prikazane, nazorno pa morajo biti prikazani tudi davki in stroški prevoza, 
•    informacije o dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
•    pogoje dostave artiklov ali izvedbe storitve (način, kraj in rok dostave), 
•    način plačila in dostave, 
•    časovno veljavnost posebne ponudbe, 
•    rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop, posledicah odstopa ter s tem povezanimi stroški 
•    informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
•    seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine;

Podatki o ponudniku:
Zlatarna Celje, d.o.o.
Kersnikova 19
3000 Celje,
Poslovna enota GRAND PLAZA HOTEL, 
Slovenska cesta 60, 
1000 Ljubljana


e-naslov: info@grandplazahotel.si
tel. št.: +386 1 243 01 00

Matična št.: 5048192
ID za DDV: SI23281715
Okrožno sodišče Celje št. vpisa: 10183900


2. REZERVACIJE IN PLAČILA
2.1. Povpraševanja in naročila oziroma rezervacije, se pošiljajo ponudniku po elektronski pošti na naslov GRAND PLAZA HOTEL, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana, preko obrazca na spletni strani ponudnika, rezervacijskih platformah (kot so booking.com, trivago.si ipd.), ali po pošti na naslov ponudnika GRAND PLAZA HOTEL, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana. Tako posredovano naročilo je za gosta zavezujoče. Ponudnik prejetega naročila oziroma rezervacije ni dolžan potrditi.
2.2. Gost mora ob rezervaciji posredovati podatke o svojem imenu, priimku in naslovu, številu gostov, terminu najema in o izbrani vrsti storitve ter jamči za njihovo resničnost in verodostojnost. V primeru, da gost ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, odgovarja za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
2.3. Pogodba o izvedbi storitev ponudnika, je med ponudnikom in gostom sklenjena, ko gost s strani ponudnika prejme pisno potrditev naročila oziroma rezervacije.
2.4. Ob plačilu celotnega zneska cene storitev, izda ponudnik gostu račun.  
2.5. Rezervacija termina je za gosta zavezujoča. Od rezervacije lahko gost odstopi le v skladu z določili o gostovi odpovedi (5. točka splošnih pogojev).
2.6. Za zavezujočo rezervacijo se poleg izrecne pisne prijave oziroma rezervacije šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek gosta in ostalih udeležencev, plačilo namestitve ali njenega dela.
2.7. Plačilo računa je možno z gotovino (EUR) ter debetnimi in kreditnimi karticami (BA, Maestro, Mastercard, Visa, Diners).
2.8. Kadar ponudnik omogoča določene ugodnosti za skupinske rezervacije ali skupine, se kot skupina šteje najmanj 10 oseb, ki ponudnikove storitve koristijo na podlagi ene potrjene rezervacije oziroma pogodbe s ponudnikom. 

3. TURISTIČNA TAKSA
3.1. Skladno s 23. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 s sprem. in dopol.), je gost dolžan poravnati turistično takso skupaj s plačilom namestitve. Skladno s 27. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 s sprem. in dopol.) so plačila turistične takse oproščeni: otroci do 7. leta starosti, osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije, otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse. 
3.2. Mladi od 7. do 18. leta imajo pri plačilu turistične takse 50 % popust. 

4. CENA STORITEV 
4.1. Veljavni cenik ponudnikovih storitev v evrih je objavljen na spletni strani www.grandplazahotel.si in v recepciji ponudnika. Objavljene cene vsebujejo DDV.
4.2. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni objavljene cene svojih storitev. Cene storitev za gosta in ponudnika veljajo na dan oddaje rezervacije.
4.3. Gostom so na voljo različni načini plačila, in sicer:
•    z gotovino v recepciji hotela, 
•    z nakazilom na račun ponudnika (po ponudbi/predračunu).
•    s kreditno kartico.

5. PRAVICA GOSTA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI
5.1. Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. V primeru, da gost odpove rezervacijo, ima ponudnik, ne glede na razlog odpovedi, pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi (nadomestilo), skladno s temi splošnimi pogoji. Gost mora o odpovedi pisno obvestiti ponudnika. Če odpoved ni pisna, se šteje, da gost rezervacije ni odpovedal. 
5.2. Višina nadomestila zaradi odpovedi oziroma preklica rezervacije, ki ga je dolžan plačati gost, je odvisna od časa, v katerem je gost predložil pisno odpoved, in sicer, če gost predloži odpoved:
–    do 30 dni pred predvidenim prihodom, je odpoved rezervacije brezplačna, brez plačila nadomestila;
–    med 29 dni do 24 dni pred predvidenim prihodom, je gost dolžan plačati nadomestilo v višini 50% celotnega zneska rezervacije;
–    med 23 dni do 19 dni pred predvidenim prihodom, je gost dolžan plačati nadomestilo v višini 80% celotnega zneska rezervacije;
–    manj kot 19 dni pred predvidenim prihodom, ali če gost ne javi odpovedi, je dolžan plačati nadomestilo v višini celotnega (100%) zneska rezervacije.
5.3. V kolikor gost na rezervirano storitev ne pride - se ne zglasi na recepciji ponudnika do konca dneva predvidenega prihoda – (t.i. »no show«), se rezervacija šteje za odpovedano ter se stroški odpovedi obračunajo skladno s prejšnjo točko, ponudnik pa lahko s turističnimi kapacitetami, ki so bile predmet rezervacije, prosto razpolaga. Določila prejšnjega stavka ne veljajo, kadar gost ponudnika pravočasno obvesti o zamudi. V primeru zamude je gost dolžan poravnati celotno vrednost potrjene rezervacije.  
5.4. Če gost predčasno prekine bivanje, ali ne izkoristi vseh ugodnosti ali storitev iz paketne ponudbe, zaradi vzrokov, ki niso odvisni od ravnanja ponudnika (bolezen gosta, sprememba potovanja, slabo vremenske razmere,…), gost nima pravice do povračila stroškov storitev oziroma kupnine in je dolžan poravnati storitve za celotno obdobje rezervacije. V primeru odpovedi najema med potekom najema zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ponudnika, najemnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene najema.
5.5. V primeru, da je znesek nadomestila zaradi odpovedi, ki ga je gost dolžan plačati na podlagi točke tega člena nižji od že vplačane akontacije, se gostu razlika brezobrestno vrne v roku 8 dni, po zaključenem terminu rezervacije. 
5.6. Gost lahko po rezervaciji spremeni ime ali število oseb, ki bodo koristile storitve, pod pogojem, da taka sprememba skupno ne presega dovoljenega števila oseb za posamezno sobo, ali dvorano in če to ne vpliva na obseg ponudnikovih storitev, kot je to opredeljeno v ceniku ponudnika.
5.7. Gost ima pravico do delne odpovedi rezervacije, ponudnik pa ima, ne glede na razlog delne odpovedi, pravico do povračila stroškov zaradi delne odpovedi (nadomestilo) skladno s temi splošnimi pogoji. Kot delna odpoved se zlasti, a ne izključno, šteje zmanjšanje števila rezerviranih sob, ali drugega obsega storitev, če pri tem niso izpolnjeni pogoji po prejšnjih točkah tega člena (celotna odpoved, ali »no-show«). Gost mora o delni odpovedi pisno obvestiti ponudnika. Če odpoved ni pisna, se šteje, da gost rezervacije ni odpovedal.
5.8. Višina nadomestila zaradi delne odpovedi rezervacije, ki ga je dolžan plačati gost, je odvisna od časa, v katerem je gost predložil pisno odpoved, in sicer, če gost predloži delno odpoved:
–    do 30 dni pred predvidenim prihodom, je odpoved brezplačna, brez plačila nadomestila;
–    med 29 dni do 24 dni pred predvidenim prihodom, je gost dolžan plačati nadomestilo v višini 50% zneska  enega dneva odpovedne nočitve oziroma dnevne cene odpovedane storitve;
–    med 23 dni do 19 dni pred predvidenim prihodom, je gost dolžan plačati nadomestilo v višini 80% zneska  enega dneva odpovedne nočitve oziroma dnevne cene odpovedane storitve;
–    manj kot 19 dni pred predvidenim prihodom, je dolžan plačati nadomestilo v višini celotnega (100%) zneska enega dneva odpovedne nočitve oziroma dnevne cene odpovedane storitve;
5.9. Določila tega člena o plačilu nadomestila veljajo ne glede na razlog gostove zamude in/ali spremembe rezervacije s strani gosta.

6. PRAVICA PONUDNIKA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI
6.1. Ponudnik si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi oziroma spremembe rezervacije, če pred ali med izvajanjem storitve nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ponudnika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
6.2. Ponudnik lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od gosta, ki krši določila pogodbe, splošnih pogojev ali druge zavezujoče predpise.
6.3. V primeru odpovedi pogodbe s strani ponudnika po prejšnji točki, gost ni upravičen do povračila stroškov namestitve ter je dolžan poravnati celotno vrednosti potrjene rezervacije.
6.4. V primeru, da ponudnik gostu zaradi objektivnih okoliščin ali višje sile, za katero štejejo vsi nepričakovani in nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni strani nista mogli predvideti ob sklenitvi te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti ne more zagotoviti storitev iz potrjene rezervacije, lahko ponudnik odpove rezervacijo oziroma odstopi od pogodbe. Gost ima v tem primeru pravico do celotnega povračila vplačane akontacije, oziroma pri delno opravljeni storitvi, do povrnitve sorazmernega dela vrednosti rezervacije. Gost ni upravičen do povrnitev kakršne koli druge škode ali stroškov.
6.5. V primeru, da soba ali konferenčna dvorana iz potrjene rezervacije v izbranem terminu ni na razpolago, lahko ponudnik gostu ponudi drugo primerljivo sobo oziroma konferenčno dvorano. Kot takšna šteje soba v istem ali drugem hotelu v Ljubljani, ki je enake ali večje velikosti, kvalitete ter cene, kot prvotno izbrana soba. Takšna menjava ne šteje za kršitev pogodbe in jo je gost dolžan sprejeti ter nima pravice do odstopa od pogodbe.

7. OBVEZNOSTI IN PRAVICE GOSTA
7.1.  Gost se zavezuje uporabljati vse naprave in opremo v hotelu (hotelski sobi, konferenčni dvorani, ali drugih prostorih),  v skladu s splošnimi pogoji ter s skrbnostjo dobrega gospodarja. V primeru namerne ali malomarne povzročitve škode na napravah, opremi ali objektih ponudnika, je gost dolžan povrniti celotno nastalo škodo. V primeru, da pride do poškodb v hotelu, mora gost o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Poleg gosta za vse pogodbene obveznosti in za povrnitev morebitne škode, jamčijo vsi uporabniki hotelske sobe oziroma druge storitve, ki jo je rezerviral oziroma uporabljal gost.
7.2. Gost je dolžan ob prihodu v hotel ponudniku na recepciji predložiti veljavne osebne dokumente ter izročiti potrdilo o plačani storitvi, potrdilo o rezervaciji oziroma vavčer.
7.3. Kajenje v prostorih hotela je prepovedano. Kajenje je dovoljeno na terasah, balkonih in v posebej označenih kadilnicah. 
7.4. V sobah ni dovoljeno prenočevanje oseb, ki niso predhodno najavljene v rezervaciji ali prijavljene v recepciji hotela. V primeru bivanja oziroma prenočevanja neprijavljenih oseb mora gost za vsako neprijavljeno osebo plačati dodatno nočitev po ceniku, stroške turistične takse in ponudniku povrniti morebitno drugo škodo, nastalo v posledici nočitve neprijavljenih oseb (morebitne kazni v prekrškovnih, inšpekcijskih in drugih postopkih). 
7.5. Nočni red in mir v sobah in hotelu naselju velja med 22. in 6. uro. Nočni red in mir ne velja v primeru nujnih interventno-vzdrževalnih posegov in višje sile. V primeru kršenja nočnega reda in miru se upošteva Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM- 1), prav tako pa si ponudnik pridržuje pravico kršitelju predčasno odpovedati pogodbo oziroma opravljanje storitev. Gost zaradi motenj nočnega mira in reda ni upravičen do plačila odškodnine oziroma znižanja cene storitve (popusta). 
7.6.  V primeru posredovanja ponudnika ali drugega izvajalca storitev, zaradi namerne sprožitve sistemov aktivne požarne zaščite, ko za to ni vzroka ali če se alarm sproži zaradi kajenja ali nepravilne/malomarne uporabe grelnih naprav, ali zaradi kršenja nočnega miru, je gost dolžan poravnati nastalo škodo v višini stroškov takšne intervencije.
7.7. Ponudnik se zavezuje s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za varnost gostov in njihovega premoženja. 
7.8. Gost je dolžan skrbeti za lastno varnost ter varnost drugih oseb v hotelu, kakor tudi za varnost svojega premoženja ter ustrezno nadzorovati stroje in naprave, ki jih prinese s seboj.
7.9. Ponudnik, razen za škodo, ki nastane zaradi njegove hude malomarnosti, ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno poškodovanje, uničenje, krajo ali izgubo lastnine gostov ali osebne poškodbe gosta ali uporabnikov ponudnikovih storitev, ki na kakršen koli način nastanejo med uporabo oziroma bivanjem v hotelu. Odškodninska odgovornost ponudnika v nobenem primeru ne more presegati pogodbene vrednoti.

8. REZERVACIJA IN PLAČILO NA SPLETNI STRANI
8.1. 
Rezervacije storitev na spletni strani ponudnika se začne tako, da gost v spletni trgovini izbere želeno storitve s klikom na gumb »dodaj sobo in pojdi na blagajno«.

V naslednji fazi rezervacije gost vpiše podatke o gostu in sicer mora vpisati podatke:
•    ime in priimek,
•    elektronski naslov,
•    podatke o kreditni kartici

Gost mora vpisati resnične in točne podatke.

Nadalje mora gost izbrati tudi enega od zgoraj predvidenih načinov plačila.

Če želi gost k naročilu dodati še kak komentar, ima za to na voljo posebno polje. Komentarji so informativne narave in ne predstavljajo dela ponudbe, naročila ali sklenjene pogodbe in ponudnika ne zavezujejo.

Na spletni strani so vseskozi prikazani podatki o celotnem naročilo, ki vsebuje podatke o izbranih storitvah, njihovi količini in ceni in davku, torej skupni strošek rezervacije. 

Pred oddajo naročila mora gost potrditi, da je seznanjen in se strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja in Politiko zasebnosti ter rezervacijo zaključi s klikom na gumb »rezerviraj zdaj«, s čimer odda zavezujoče naročilo za rezervacijo izbranih ponudnikovih storitev. V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti, rezervacija ni možna. Pred oddajo naročila, lahko gost lahko kadarkoli prekine, prekliče ali spremni rezervacijo.

Po oddaji rezervacije sistem gosta opozori, da je zaključil z rezervacijo. Gost na elektronski naslov, ki ga je navedel ob rezervaciji, s strani ponudnika prejme elektronsko sporočilo o oddaji rezervaciji. Oddano naročilo gosta v celoti zavezuje.

Ko ponudnik naročilo obdela, prejme gost elektronsko sporočilo o potrditvi rezervacije in tedaj je med gostom in ponudnikom sklenjena prodajna pogodba za naročene storitve. Gostu je ob posredovanju potrditvenega sporočila o rezervaciji storitev, posredovana tudi povezava do teh splošnih pogojev poslovanja. Ponudnik gostu predlaga, da si jih bodisi natisne ali shrani na primeren trajni nosilec podatkov. Ponudnik v navedenem elektronskem sporočilu obvesti gosta o tem, kam lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, uporabnika potrošnika pa pouči tudi, da nima možnosti odstopa od pogodbe.

Sklenjena prodajna pogodba med gostom in ponudnikom ter kopije računov se arhivirajo na sedežu ponudnika.

Z oddajo rezervacije na spletni strani ponudnika, izrecno potrjujete:  
•    da ste stari vsaj 18 let,
•    da ste prebrali Splošne pogoje spletne trgovine in spletnih strani in Politiko zasebnosti, ter ste razumeli vsebino določb,
•    da ste seznanjeni z določili predpisov s področja varstva potrošnikov in varstva osebnih podatkov,
•    da ste podali resnične podatke, s katerimi nam omogočate pravilno izvedbo naročila in dostavo na izbrani naslov ter v nasprotnem primeru prevzemate odgovornost zaradi nepravilne izpolnitve in nastalo škodo,
•    da nas boste v primeru ugotovitve kakšnih koli napak pri izvedbi naročila (npr. pisne napake v sporočilu o oddaji ali potrditvi naročila, zlasti napačno naveden naslov dostave ali artikla) ali izdelkih, nemudoma obvestili.

Kupec, ki skladno s predpisi s področja varstva potrošnikov šteje za potrošnika, skladno s 135. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), nima pravice do odstopa od pogodbe za izvedbo ponudnikovih storitev. 
 
9. PRIHOD IN ODHOD GOSTOV
9.1. Nastanitev gostov je možna po 15.00 uri na dan prihoda. 
9.2. Na dan odhoda mora gost sobo izprazniti in na recepciji opraviti odjavo do 12.00 ure. V primeru kasnejše odjave, se gostu zaračuna:
•    35.00 EUR na osebo, za odjavo do 15.00 ure
•    50 % dnevne cene po veljavnem ceniku za odjavo po 15.00 uri. 

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
10.1. Ponudnik se zavezuje vse pridobljene podatke o gostu varovati skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
10.2 Ponudnik osebne podatke gostov uporablja v svojih podatkovnih zbirkah za namene izvedbe naročila ter statistične obdelave, osebni podatki pa so lahko, zaradi zagotavljanja naročenih storitev, iznesejo ali posredujejo drugim pogodbenim partnerjem ponudnika, ki so ustrezno registrirani za obdelavo osebnih podatkov in s katerimi ima ponudnik sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, vse z namenom pravilne izvedbe naročila in zagotavljanjem pogodbenih storitev.
10.3. Le v primeru izrecne privolitve, bomo vaše podatke uporabili tudi za obveščanje o uvedbi novih ali spremembi obstoječih storitev ali produktov, posebnih ponudbah, nagradnih igrah in koristnih informacijah o naših storitvah ali produktih, za pripravo individualne ali vašim navadam prilagojene ponudbe, oziroma drugih marketinških aktivnostih. Navedeno soglasje ni pogoj za uporabo storitev. 
10.4. Gosti ima glede obdelave njegovih osebnih podatkov, naslednje pravice:
•    Pravico zahtevati informacije o tem, ali in katere osebne podatke obdelujemo;
•    Pravico zahtevati, da se nepravilni osebni podatki popravijo, dopolnijo ali spremenijo;
•    V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Slednje velja zlasti za podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, pa za to nimamo zakonitega interesa, zakonske obveznosti, ali niso potrebni za izpolnitev pogodbenih obveznosti;
•    Kadar koli lahko prekličete soglasje za obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov v celoti ali delno, vse z učinkom za naprej. Preklic soglasja torej vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica;
•    Pravico do pridobitve vaših osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter da te podatke posredujete drugemu upravljavcu,
•    da se z vprašanji, pripombami, pritožbami ali zahtevami v zvezi s tem Pravilnikom ali obdelavo vaših osebnih podatkov, obrnete na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov,
•    Imate tudi pravico, da se pritožite pristojnemu nadzornemu organu, če menite, da so z obdelavo vaših osebnih podatkov kršeni predpisi. V Republiki Sloveniji je pristojni nadzorni organ Informacijski pooblaščenec: https://www.ip-rs.si.
10.4. Če želite uveljavljati katero koli od zgornjih pravic ali imate vprašanja v zvezi s svojimi pravicami, varstvom osebnih podatkov v okviru ZC, se lahko obrnite na nas in sicer na elektronski naslov info@grandplazahotel.si. Podrobna Politika zasebnosti ponudnika je dosegljiva na https://zlatarnacelje.com/si/informacije/varovanje-zasebnosti.

11. REŠEVANJE REKLAMACIJ OZIROMA PRITOŽB
11.1. Gost se zavezuje o kakršnihkoli nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih ponudnikovih storitev takoj prijaviti ponudniku
•    na elektronski naslov: info@grandplazahotel.si
•    po pošti na naslov: Zlatarna Celje d.o.o., GRAND PLAZA HOTEL, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana
11.2. V vsakem primeru je višina morebitne odškodnine za plačilo katere bi bil odgovoren ponudnik iz katerega koli naslova, omejena na višino pogodbene vrednosti ponudnikovih storitev.

Ponudnik bo v roku 5 delovnih dni uporabniku posredoval potrdilo o vloženi pritožbi in kupca v nadaljevanju obveščal o postopku poravnavanja njegove pritožbe. Vsebinski odgovor na potrošnikovo pritožbo si bo ponudnik prizadeval podati v roku 15 delovnih dni, oziroma v tem roku uporabnika obvesti o razlogih za podaljšanje roka za odgovor. 

Za reševanje vprašanj glede neskladnosti izdelkov in stvarnih napak, se uporabljajo določila oddelka 11. 


12. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV
Ponudnik si bo v primeru sporov iz naslova poslovanja s potrošniki poskušal zadevo rešiti hitro in sporazumno, upoštevaje potrošniško zakonodajo in dobre poslovne običaje.

Gost ima skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov možnost spletnega izvensodnega reševanja spora na povezavi:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

13. KONČNE DOLOČBE
13.1. Vsi morebitni spori se rešujejo pri krajevno in stvarno pristojnem sodišču z uporabo slovenskega prava brez uporabe kolizijskih pravil.
13.2. Splošni pogoji imajo lastnost pogodbe in so sestavni del pogodbe o izvedbi ponudnikove storitve.


Ljubljana, dne, 03.01.2024

Zadnja revizija: 03.01.2024